Køb af byggegrund

Når man køber byggegrund, skal man være opmærksom på mange ting – herunder blandt andet:

1)      Opfylder ejendommen vores/mit behov for så vidt angår størrelse og beliggenhed?

2)      Hvilke fremtidige behov og forventninger har I/du til ejendommen?

3)      Er der tinglyst eller vedtaget nogen regler eller planer for ejendommen, som får indflydelse på dette i fremtiden?

4)      Er området forurenet?

5)      Hvilke pligter påtager man sig som ejer i området?

6)      Er der noget i denne handel, som vi/jeg skal være særlig opmærksom på?

Ser man en ejendom, med eller uden hus, som man bliver begejstret for, og ønsker at købe, er det vigtigt, at spørge mægler om ejendommens forhold inden man bliver for glad for ejendommen, da en ejendom ikke altid er, hvad den ser ud til.

Det kan fx være, at der er vedtaget en udvidelse af motorvejen i området, som medfører, at ejendommen kommer til at ligge ud til en ny tilkørselsrampe i stedet for den idylliske mark, eller kommunen skal udvide plejehjemmet, således at baghaven bliver eksproprieret (inddraget) til opførelse af beskyttede boliger. For sommerhusområder er det også vigtigt, at man er opmærksom på, hvorvidt der for området er vedtaget særlige ændringer – fx opsætning af vindmøller på land eller i vandet, da dette kan have stor indflydelse på området i fremtiden.

Der kan også være tinglyst servitut om hjemfaldspligt, som betyder, at ejendommen på et tidspunkt bliver kommunens ejendom igen (se nærmere om dette på følgende link).

Hvis man køber ejendommen med henblik på at kunne udvide denne senere, er det vigtigt, at der ikke er lokalplaner eller andre vedtagne regler for området, som forhindrer en sådan udvidelse.

Ved berigtigelse af handler i især Vanløse gennem de seneste 7 år, har jeg stødt på mange servitutter, der er generelle og hyppigt forekommende i Københavns Kommune. Der er således altid servitut om pligt til fjernvarme fra 1995, og ofte også en gammel servitut fra ca. 1910-1930 om kloak og vejbidrag. De fleste af de gamle servitutter vedrørende anlæggelse af vej og kloak har stort set opfyldt deres formål, men er aldrig aflyst.

Dette betyder, at der for nogle ejendomme i især Københavns området, kan være op til 30 servitutter på en ejendom, som alle potentielt kan indeholde byrder af relevans for købet.

Disse servitutter gennemgår jeg i forbindelse med handlen, for at sikre, at ejendommen lever op til de forventninger, som I/du som køber måtte have.

For mange områder er der endvidere blevet vedtaget lokalplaner, som begrænser hvorledes man må bebygge sin grund. Nogle gange giver disse lokalplaner dog også lov til at lade fx et hus i 3 etager opføre på naboejendommen i kort afstand fra skellet.

Former for bistand ved køb af byggegrund:

1)      Rådgivning med personligt møde og gennemgang af alt materialet – pris. kr. 6.000,- +moms, dvs. kr.7.500,- inkl. moms

2)      Rådgivning ved møde pr. telefon og gennemgang af det mest relevante materiale – pris kr. 5.000,- + moms, dvs. kr. 6.250,- inkl. moms

3)      Køb uden rådgivning, men blot udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse – pris kr. 3.000,- + moms, dvs. kr. 3.750,- inkl. moms

Formerne 1 og 2 indeholder skrivelse til mægler med eventuelle forbehold og efterfølgende gennemgang af materiale, som måtte fremkomme, således at rådgivningen fortsætter indtil handlen er endelig, eller hævet, hvis dette måtte blive resultatet.

Ud over ovenstående, yder jeg selvfølgelig meget gerne bistand i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakten, herunder gennemgang af materialet, forhandling om vilkår med entreprenør samt eventuelt parløb med byggetilsyn i tilfælde af mangler.

Som udgangspunkt koster bistand i relation til indgåelse af entreprisekontrakt kr. 8.000,00 + moms, dvs. kr. 10.000,00.

Jeg anbefaler, at du kontakter mig, så vi kan tale om, hvilken rådgivning der er bedst for dig og din handel, inden du bestemmer dig.