Køb af andel

Når man køber andel, skal man være opmærksom på mange ting – herunder blandt andet

1)      Er der tinglyst eller vedtaget nogen regler eller planer for lejligheden eller ejendommen i det hele taget, som kan få indflydelse på min brug af lejligheden i fremtiden?

2)      Er området forurenet?

3)      Hvilke pligter påtager man sig som andelshaver?

4)      Hvordan er naboerne?

5)      Er der meget lydt i ejendommen?

6)      Er der vedtaget renovering af ejendommen, som vil påføre andelshavernes omkostninger i fremtiden

7)      Er der en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan for ejendommen?

8)      Hvordan er andelskronen fastsat?

9)      Hvordan er forholdet mellem belåning og fri værdi i ejendommen?

10)   Hvordan er foreningens belåning (SWAP-lån/fastforrentet obligationslån)

11)   Hvor høj er boligafgiften i forhold til tilsvarende ejerlejlighed?

12)   Er der andet i denne handel, som vi/jeg skal være særlig opmærksom på?

Ser man en ejendom, som man bliver begejstret for, og ønsker at købe, er det vigtigt, at spørge mægler om ejendommens forhold inden man bliver for glad for ejendommen, da en ejendom ikke altid er, hvad den ser ud til.

Det kan fx være, at der er vedtaget en udvidelse af motorvejen i området, som medfører, at ejendommen kommer til at ligge ud til en ny tilkørselsrampe i stedet for den idylliske mark, eller kommunen skal udvide plejehjemmet, således at baghaven bliver eksproprieret (inddraget) til opførelse af beskyttede boliger.

Der kan også være tinglyst servitut om hjemfaldspligt, som betyder, at ejendommen på et tidspunkt bliver kommunens ejendom igen (se nærmere om dette på følgende link), eller fx prismaksimeringsklausul, som betyder, at hvis andelen sælges for et et beløb, som overstiger købesummen, så tilfalder provenuet kommunen (se nærmere om dette på link).

Ved berigtigelse af handler i især Vanløse gennem de seneste 7 år, har jeg stødt på mange servitutter, der er generelle og hyppigt forekommende i Københavns Kommune. Der er således altid servitut om pligt til fjernvarme fra 1995 som gælder for hele København, og ofte også en gammel servitut fra ca. 1910-1930 om kloak og vejbidrag. De fleste af de gamle servitutter vedrørende anlæggelse af vej og kloak har stort set opfyldt deres formål, men er aldrig aflyst.

Dette betyder, at der for nogle ejendomme i især Københavns området, kan være op til 30 servitutter på en ejendom, som alle potentielt kan indeholde byrder af relevans for købet.

Disse servitutter gennemgår jeg sammen med det øvrige materiale som fx referater fra generalforsamlinger, årsregnskaber for ejerforeningen, budgetter, planer for fremtiden osv., i forbindelse med handlen, for at sikre, at ejendommen lever op til de forventninger, som I/du som køber måtte have.

For nogle områder er der endvidere blevet vedtaget lokalplaner, som indeholder planer om fremtidig metroanlæg, butikscentre, udvidelse af hovedveje osv., hvilke man som køber skal tage stilling til i forbindelse med handlen.

Min rådgivning består ofte i, at hjælpe med, at du kan tage beslutning om køb på et godt belyst grundlag.

Former for bistand ved køb af andel:

1)      Rådgivning med personligt møde og gennemgang af alt materialet – pris. kr. 5.500,- +moms, dvs. kr. 6.875,- inkl. moms

2)      Rådgivning ved møde pr. telefon og gennemgang af det mest relevante materiale – pris kr. 4.500,- + moms, dvs. kr. 5.625,- inkl. moms

Begge former for rådgivning indeholder skrivelse til mægler med eventuelle forbehold og efterfølgende gennemgang af materiale, som måtte fremkomme, således at rådgivningen fortsætter indtil handlen er endelig, eller hævet, hvis dette måtte blive resultatet.

Jeg anbefaler, at du kontakter mig, så vi kan tale om, hvilken rådgivning der er bedst for dig og din handel, inden du bestemmer dig.